Förtroendevalda i Mölndals stad

Nämnder och styrelser (16 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Valberedning
Byggnadsnämnden
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Skolnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden