Förtroendevalda i Mölndals stad

Nämnder och styrelser (16 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunens revisorer
Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Överförmyndarnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Servicenämnden
Skolnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valberedning
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden